Privacy statement

Gelderse Schoorsteenveeg Centrale/Kachelhuis Doorwerth, gevestigd aan Frijnheuvel 30 Druten 6651GL en Cardanuslaan 19E 6865 HJ, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.gelderseschoorsteenveegcentrale.nl
http://www.kachelhuisdoorwerth.nl

Frijnheuvel 30 Druten 6651GL
Cardanuslaan 19E 6865 HJ
026-3835975

Sylvester Derksen is de Functionaris Gegevensbescherming van Gelderse Schoorsteenveeg Centrale/Kachelhuis Doorwerth Hij is te bereiken via info@kachelhuisdoorwerth.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gelderse Schoorsteenveeg Centrale/Kachelhuis Doorwerth verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gelderseschoorsteenveegcentrale.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gelderse Schoorsteenveeg Centrale/Kachelhuis Doorwerth verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Gelderse Schoorsteenveeg Centrale/Kachelhuis Doorwerth verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gelderse Schoorsteenveeg Centrale/Kachelhuis Doorwerth neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gelderse Schoorsteenveeg Centrale/Kachelhuis Doorwerth) tussen zit. Gelderse Schoorsteenveeg Centrale/Kachelhuis Doorwerth gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Mailchimp (Versturen van herinneringen en nieuwsbrieven)
– Filemaker (verwerken persoonsgegevens, bij houden afspraken/versturen herinneringen, Bewaren facturen/certificaten)
– Onlineafspraken.nl (Verwerken persoonsgegevens, herinneringen afspraak, verwerken van afspraken)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gelderse Schoorsteenveeg Centrale/Kachelhuis Doorwerth bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia 5 jaar Voor factuur/certificaten
Adres 5 jaar Voor factuur/certificaten
Facturen/certificaten 5 jaar Voor terughalen/kwijtraken bij verzekering

Delen van persoonsgegevens met derden

Gelderse Schoorsteenveeg Centrale/Kachelhuis Doorwerth verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gelderse Schoorsteenveeg Centrale/Kachelhuis Doorwerth gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gelderse Schoorsteenveeg Centrale/Kachelhuis Doorwerth en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gelderseschoorsteenveegcentrale.nl of info@kachelhuisdoorwerth.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gelderse Schoorsteenveeg Centrale/Kachelhuis Doorwerth wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gelderse Schoorsteenveeg Centrale/Kachelhuis Doorwerth neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gelderseschoorsteenveegcentrale.nl of info@kachelhuisdoorwerth.nl.